Tài liệu kỳ họp HĐND thị xã

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề)
2 Tờ trình đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện đối với các dự án khai thác quỹ đất để tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị tại các xã, phường trên địa bàn thị xã
3 Tờ trình đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện đối với các dự án khai thác quỹ đất để tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị tại các xã, phường trên địa bàn thị xã
4 Tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình kiên cố hóa đường huyện (ĐH) giai đoạn 2021-2025 (Thực hiện năm 2022) thuộc “Đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025”
Địa điểm: thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
5 Tờ trình đề nghị HĐND thị xã thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của thị xã Điện Bàn
6 Tờ trình đề nghị HĐND thị xã thông qua danh mục dự án mới đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và danh mục dự án chuyển tiếp năm 2022 vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Điện Bàn (Thay thế Tờ trình số 477/TTr-UBND của UBND thị xã)
7 Tờ trình đề nghị bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn 2020-2025 và phê duyệt Chủ trương đầu tư xây dựng. Dự án: Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) quản lý trật tự xây dựng, hạ tầng đô thị
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm