Tài liệu kỳ họp HĐND thị xã

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp lần thứ 6, Khóa XII HĐND thị xã (họp ngày 30/6/2022)
2 TỜ TRÌNH Đề nghị bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn 2022-2026 và phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Trùng tu, sửa chữa 05 di tích xuống cấp nằm ngoài danh mục đầu tư của tỉnh.
3 TỜ TRÌNH Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư và bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 triển khai trong năm 2022 đối với dự án: Xây dựng hệ thống phòng họp không giấy
phục vụ kỳ họp HĐND thị xã
4 TỜ TRÌNH Đề nghị loại bỏ danh mục Tuyến đường từ ĐH5 đến nhà ông Nguyễn Duy Mỹ xã Điện Thắng Nam ra khỏi Đề án nâng cấp, mở rộng đường trục chính GTNT, đô thị và ghi danh mục hỗ trợ kinh phí để xã Điện Thắng Nam làm chủ đầu tư xây dựng tuyến đường này theo hình thức đầu tư công vào năm 2022
5 TỜ TRÌNH Đề nghị bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn 2022-2026 và phê duyệt Chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Nâng cấp hệ thống Camera, kết nối Phòng điều hành giáo dục
6 TỜ TRÌNH Đề nghị bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn 2022-2026 và phê duyệt Chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Xây dựng CSDL quản lý cấp phép xây dựng, công trình, dự án đầu tư trên địa bàn thị xã
7 TỜ TRÌNH Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng CSDL, hệ thống quản lý, tra cứu thông tin quy hoạch trên địa bàn thị xã Điện Bàn
8 TỜ TRÌNH Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Điện Bàn Địa điểm: Ranh giới hành chính thị xã Điện Bàn
9 Đề án xây dựng hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn thị xã điện bàn giai đoạn 2022-2025,
10 TỜ TRÌNH Quyết định chủ trương đầu tư Chương trình kiên cố hóa đường ĐH giai đoạn 2021-2025 (Thực hiện năm 2022) và Chương trình kiên cố hóa đường GTNT giai đoạn 2021-2025 (Thực hiện năm 2022) thuộc “Đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thôn nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025”
11 V/v đề nghị điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm