Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh làm việc với thị xã Điện Bàn
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 06/10/2017 .Lượt xem: 7778 lượt.
Ngày 05/10/2017, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh do ông Nguyễn Hữu Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ làmTrưởng đoàn. Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn có liên quan của sở Nội vụ, Tư pháp, Tài chính. Dự làm việc với đoàn kiểm tra có ông Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã, lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban có liên quan của thị xã.

Trong buổi sáng, đoàn chia làm 2 tổ kiểm tra đồng thời 8 xã, phường và các phòng ban liên quan của thị xã. Nội dung kiểm tra gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; công tác cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Buổi chiều đoàn họp đánh giá với lãnh đạo UBND thị xã và các phòng liên quan.

Theo Báo cáo cải cách hành chính của thị xã, thời gian qua, công tác cải cách hành chính tiếp tục được thị xã quan tâm thực hiện. Các thủ tục liên quan đến nhiều lĩnh vực từng bước được đơn giản hóa, tập trung giải quyết nhanh gọn. Các danh mục thủ tục hành chính đều được công khai, niêm yết tại trụ sở UBND thị xã và các cơ quan chuyên môn nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức. Việc quản lý, sử dụng, quyết toán tài chính, tài sản công đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm. Việc tuân thủ các quy định về thời gian giải quyết các thủ tục hành chính được đảm bảo; tính từ tháng 01/01/2017 đến nay, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của thị xã đã tiếp nhận 17.641 hồ sơ hành chính, đã giải quyết 17.021 hồ sơ (đất đai chiếm 61,48%) trong đó có 896 hồ sơ đã được giải quyết nhưng trễ hẹn, đến ngày 22/9/2017 còn 62 hồ sơ trễ hẹn chuyển qua kỳ sau giải quyết. Hồ sơ trễ hẹn chủ yếu ở Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên&Môi trường tỉnh, Phòng Tài nguyên - Môi trường và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Điện Bàn. Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đều được cập nhật, xử lý và luân chuyển trên phần mềm một cửa, một cửa liên thông công khai trên cổng thông tin điện tử của thị xã, giúp tổ chức và công dân theo dõi được quá trình giải quyết hồ sơ thông qua môi trường mạng. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có màn hình cảm ứng để người dân tra cứu hồ sơ và đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, là cơ sở để đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về thái độ phục vụ của cơ quan nhà nước. Về tình hình tổ chức và hoạt động bộ máy, thị xã đã chủ động sắp xếp lại cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hợp lý, khoa học; các cơ quan, đơn vị đều được xác định chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, hoạt động đúng theo quy định. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức như nâng lương, chuyển ngạch được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định. Thị xã đã ban hành Quy chế tuyển dụng, quản lý, sử dụng, bổ nhiệm, điều động đội ngũ công chức cấp xã và viên chức ngành giáo dục của thị xã.
Tại buổi kiểm tra, ông Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã phản ánh, kiến nghị một số vấn đề vướng mắc như: Việc sáp nhập Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã về Sở Tài nguyên&Môi trường tỉnh gây khó khăn trong trong công tác chỉ đạo ở địa phương, làm tăng hồ sơ trễ hẹn, gây bức xúc cho tổ chức, cá nhân yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; vấn đề các giáo viên hợp đồng nhiều năm ở thị xã nhưng chưa có cơ chế lâu dài cũng ảnh hưởng một phần không nhỏ đến chất lượng dạy và học ở địa phương...
Sau khi trao đổi, thảo luận về những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện cải cách hành chính tại địa phương, thay mặt đoàn kiểm tra, đ/c Nguyễn Hữu Sáng - Giám đốc Sở nội vụ tiếp thu những kiến nghị và đề nghị thị xã tiếp tục triển khai các giải pháp cụ thể, quyết liệt trong quá trình cải cách hành chính, trong đó đặc biệt quan tâm đến thời gian, thời hạn giải quyết thủ tục tránh gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức; nhanh chóng bổ sung đề án tinh giản biên chế đối với khối đơn vị sự nghiệp và khối xã, phường; thường xuyên tăng cường các hoạt động kiểm tra công vụ, cải cách hành chính ở cấp xã, nhằm chấn chỉnh kịp thời tác phong, phương pháp làm việc. Đặc biệt đồng chí lưu ý UBND thị xã cần chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất cũng như nhân lực, bộ máy để triển khai vận hành thành công Trung tâm Hành chính công thị xã vào đầu năm 2018.