Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 07/08/2019 .Lượt xem: 5098 lượt.
Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được ban hành mới, 03 thủ tục hành chính được sửa đổi và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam.
Download Quyết định số 2518/QD-UBND