1259b /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 25/01/2022 .Lượt xem: 525 lượt.
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 thị xã Điện Bàn
Download Quyết định số 1259b /QĐ-UBND, Biểu mẫu