Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 14/04/2022 .Lượt xem: 2048 lượt.
Quyết định số 4035/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND thị xã Điện Bàn về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021
 Tải về:  4035-2022-QD-UBND.signed.pdf kèm QD 4035.pdf

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 18955/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng và điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức ngành cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 03/11/2021 của UBND thị xã Điện Bàn về Tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021;

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thị xã tại Tờ trình số 28/TTr-HĐTD ngày 08/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021, cụ thể như sau:

1. Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2: 128 thí sinh;

2. Tổng số thí sinh trúng tuyển: 34 thí sinh;

3. Tổng số thí sinh không trúng tuyển: 94 thí sinh.

(có danh sách kèm theo: kèm QD 4035.pdf)

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thị xã năm 2021 căn cứ Quyết định này, công khai kết quả tuyển dụng công chức cấp xã tại trụ sở làm việc và trên Cổng thông tin điện tử thị xã; trụ sở UBND các xã, phường và thông báo cho thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã; Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thị xã, Trưởng phòng Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan và các thí sinh có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.