Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Điện Bàn họp đánh giá tình hình hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay
Tác giả: Kim Tuyến .Ngày đăng: 01/08/2022 .Lượt xem: 614 lượt.
Ngày 29/7/2022, tại trụ sở UBND thị xã Điện Bàn, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã tổ chức sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) từ đầu năm 2022 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ của 5 tháng cuối năm, dưới sự chủ trì của bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL. Tham gia cuộc họp có bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Trưởng phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL cùng các thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL thị xã.

Hội đồng Phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Điện Bàn được củng cố và kiện toàn tại Quyết định số 14219/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND thị xã gồm: 01 Phó Chủ tịch UBND thị xã làm Chủ tịch Hội đồng, 04 Phó Chủ tịch Hội đồng và 21 Ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo 02 Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các đoàn thể  trên địa bàn thị xã, đảm bảo về cơ cấu thành phần theo quy định tại Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau khi được kiện toàn, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã đã ban hành Quy chế hoạt động và xây dựng các Chương trình, Kế hoạch hoạt động năm 2022. Qua đó, phân công rõ nội dung, nhiệm vụ, công tác phối hợp của từng thành viên trong Hội đồng phối hợp.     


   Từ đầu năm 2022 đến nay, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã hoạt động đi vào nề nếp, bám sát chương trình, kế hoạch đề ra, phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ PBGDPL trên địa bàn thị xã; từng thành viên Hội đồng phối hợp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đã chủ động xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực ngành phụ trách, tích cực phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị - xã hội, UBND các xã, phường triển khai đồng bộ Kế hoạch tuyên tuyền, PBGDPL các văn bản Luật, chính sách pháp luật mới, các vấn đề được dư luận quan tâm đến cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn thị xã, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa bàn và nhóm đối tượng. Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ pháp luật của cán bộ, Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

Cuộc họp cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 05 tháng cuối năm 2022 của Hội đồng PBGDPL, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung các chính sách, pháp luật nhất là văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành năm 2022 như Luật Bảo vệ môi trường, Luật Biên phòng...; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng; đồng thời, cần đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị tại địa phương.