Thông báo Kết quả điểm chấm phúc khảo vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành GDĐT thị xã Điện Bàn năm 2022
Tác giả: UBND thị xã .Ngày đăng: 17/10/2022 .Lượt xem: 421 lượt.
Kết quả điểm chấm phúc khảo vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành GDĐT thị xã Điện Bàn năm 2022
Căn cứ Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2022; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 19/7/2022 của UBND thị xã Điện Bàn tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2022;
Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2022 thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2022 theo phụ lục đính kèm.
Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2022 trân trọng thông báo ./.
Tải file thông báo kèm theo tại đây.