Điện Bàn: Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện và giám sát
Tác giả: UBMTTQVN thị xã .Ngày đăng: 21/10/2022 .Lượt xem: 172 lượt.
Chiều ngày 19/10/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, Phòng Tư pháp và Thanh tra thị xã Điện Bàn đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện và giám sát công tác tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn thị xã Điện Bàn giai đoạn 2022 - 2027.

Các đồng chí: Phan Ngọc Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; Nguyễn Thị Thùy Hương - Trưởng Phòng Tư pháp; Đặng Công Nhiên -Thị ủy viên, Chánh Thanh tra thị xã - Đồng chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Công Nhiên -Thị ủy viên, Chánh Thanh tra thị xã đã thông qua báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác số 01-CTrPH/MTTQ-TT-TP ngày 07/02/2018 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, Thanh tra thị xã và Phòng Tư pháp về tiếp công dân, giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân. Qua 5 năm triển khai thực hiện, các cơ quan ký kết chương trình phối hợp đã tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và chương trình đề ra; phân công lãnh đạo giữ các mối quan hệ thường xuyên với cơ quan tổ chức có liên quan; luôn chủ động và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các bên liên quan triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.Công tác phối hợp từng bước đi vào nền nếp; tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong công tác phối hợp đã được tăng cường; góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Hội nghị cũng đã thẳng thắn đánh giá một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện như việc tổ chức sơ kết, đánh giá chưa được thường xuyên; công tác phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo, pháp luật về tiếp công dân, hoà giải ở cơ sở đôi lúc còn hạn chế;một số cơ quan, đơn vị, nhất là cấp xã chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định…


Các cơ quan thực hiện ký kết Chương trình phối hợp

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp thông qua dự thảo Chương trình phối hợp thực hiện và giám sát công tác tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn thị xã Điện Bàn giai đoạn 2022 - 2027, các đồng chí tham dự hội nghị đã thảo luận, góp ý, đi đến thống nhất các nội dung của Chương trình. Cuối Hội nghị, đại diện lãnh đạo của các cơ quan đã cùng nhau ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2027./.