Điện Bàn với công tác Cải cách hành chính
Tác giả: Đinh Quang Vĩnh .Ngày đăng: 10/04/2015 .Lượt xem: 10745 lượt.
Điện Bàn có vị trí địa lý - kinh tế đặc biệt quan trọng của tỉnh Quảng Nam, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; là vùng giao thoa của các hoạt động kinh tế, văn hóa, thương mại và du lịch của quốc gia, quốc tế thông qua hệ thống cảng Tiên Sa, sân bay quốc tế Đà Nẵng, hành lang giao thông Bắc - Nam, có khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc và các khu công nghiệp tập trung, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, hệ thống làng nghề phát triển và nằm giữa 2 di sản văn hoá thế giới là đô thị cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn. Với những lợi thế chiến lược trên, trong những năm qua, Điện Bàn luôn được xác định là trung tâm kinh tế lớn thứ ba của tỉnh sau thành phố Tam Kỳ và thành phố Hội An, được khẳng định là trung tâm vùng quan trọng và có vai trò làm động lực phát triển kinh tế phía Bắc của tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, trong những năm qua, trước yêu cầu đòi hỏi của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp để thực hiện các dự án; đồng thời nhằm tạo thuận lợi để giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân, thúc đẩy kinh tế phát triển, Đảng bộ và chính quyền thị xã Điện Bàn đã nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và tiếp tục đạt được nhiều kết quả khá quan trọng, trong đó xác định trọng tâm hàng đầu là hoàn thiện thể chế kinh tế tại địa phương, đáp ứng yêu cầu vận động của nền kinh tế thị trường, đồng thời, việc ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cũng là một nhiệm vụ quan trọng và chủ yếu nhằm cụ thể hóa các văn bản của Trung ương phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Trong năm 2014, UBND thị xã đã ban hành 08 văn bản Quy phạm pháp luật, trong đó có 01 Nghị quyết HĐND, 01 Quyết định của UBND, 06 Chỉ thị của UBND. Nhìn chung, công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND - UBND. Việc thực hiện tốt công tác ban hành văn bản QPPL đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng kịp thời các nhu cầu của doanh nghiệp nên thu hút đầu tư vào thị xã ngày càng tăng về số lượng cũng như quy mô dự án.

Bên cạnh đó, việc đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC được xem là nhân tố quyết định thành công của công tác CCHC. Phân cấp quản lý CBCCVC luôn được lãnh đạo thị xã chú trọng để tăng cường năng lực giải quyết công việc ở các cấp, giao quyền chủ động, chịu trách nhiệm cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc, sắp xếp tổ chức, bộ máy của cơ quan, đơn vị, điều động, bổ nhiệm, giải quyết chính sách cho cán bộ, công chức kịp thời. UBND thị xã đã quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với CBCC, viên chức; gắn việc nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực công tác với rèn luyện đạo đức, phẩm chất chính trị cho CBCC, tránh các biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây khó dễ cho nhân dân. Thị xã đã cử 02 CBCC đi học Thạc sĩ , 15 CBCC cấp xã đi học đại học, đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác cho gần 500 lượt CBCC.

Nhận thức thủ tục hành chính là phương tiện đưa pháp luật vào thực tiễn cuộc sống, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, trong những năm qua, UBND thị xã Điện Bàn đã có nhiều cố gắng trong việc tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức cho các cá nhân, tổ chức đến giải quyết công việc, tập trung vào việc tiếp tục thực hiện và hoàn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên các lĩnh vực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của tổ chức và công dân đến giao dịch tại thi xã. Chính vì vậy, công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã có nhiều chuyển biến tích cực, bước đầu làm hài lòng tổ chức và công dân khi đến giao dịch tại thị xã, thủ tục hành chính được tinh gọn, thời gian giải quyết công việc được rút ngắn. Thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua tin nhắn SMS, giảm chi phí và thời gian đi lại cho tổ chức và công dân, trong giải quyết công việc, từng bước làm thay đổi mối quan hệ giữa chính quyền với tổ chức và công dân theo hướng hành chính phục vụ, qua đó phát huy được tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức tại bộ phận và các ngành liên quan tham gia giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính ở địa phương.

Trong cả năm 2014 và quý I năm 2015, thị xã Điện Bàn đã tiếp nhận, giải quyết 21.202 hồ sơ. Trong đó có: 628 hồ sơ ĐKKD, 4.366 hồ sơ về lĩnh vực Lao động TB&XH, 758 hồ sơ về lĩnh vực Tư pháp, 412 hồ sơ về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, 57 hồ sơ về cấp phép xây dựng, 227 hồ sơ về lĩnh vực nội vụ, giáo dục... Đặc biệt là hồ sơ về lĩnh vưc đất đai: tổng số hồ sơ tiếp nhận trong cả năm 2014 là 13.035 hồ sơ, so với năm 2013 tăng hơn 2 lần (6.836 hồ sơ), đã giải quyết 12.630 hồ sơ, số hồ sơ trể hẹn là 1.230 hồ sơ, chỉ chiếm tỉ lệ 9%.

Cùng với đó, tất cả các thông tin về thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”: quy trình, thủ tục tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, các biểu mẫu, …đều được niêm yết một cách công khai và rõ ràng tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả hồ sơ và trên Công thông tin điện tử thị xã Điện Bàn. Bộ phận một cửa của UBND thị xã và UBND các phường, xã đều có bảng niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, cập nhật kịp thời danh sách thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, đường dây nóng, mức thu phí, lệ phí theo quy định của UBND tỉnh. UBND thị xã thường xuyên kiểm tra, công khai các hồ sơ bị chậm trễ, trách nhiệm của thủ trưởng phòng ban và cá nhân có liên quan. Qua đó giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ xử lý đồng thời ngăn chặn kịp thời tình trạng giải quyết hồ sơ chậm trễ. Hằng tuần bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có báo cáo thống kê, đôn đốc nêu rõ số hồ sơ trễ hẹn, tên cán bộ thụ lý làm trễ hẹn hồ sơ của công dân cho Chủ tịch UBND thị xã và các cơ quan chức năng liên quan, nhờ đó mà hồ sơ trễ hẹn giảm dần qua các năm.

Hiện nay, UBND thị xã đang tiến hành đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa nơi làm việc của các phòng ban chuyên môn, Bộ phận “một cửa”, mua sắm trang thiết bị và các điều kiện khác để cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ công vụ trong thời kỳ mới và yêu cầu của công tác CCHC bao gồm: hệ thống máy tính; hệ thống xếp hàng tự động, 02 máy cảm ứng để phục vụ người dân tra cứu hồ sơ qua mạng, xem hướng dẫn, tivi, camera giám sát thái độ phục vụ của CBCC các phương tiện phục vụ khác tại phòng làm việc; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phần mềm một cửa liên thông trong thực hiện cơ chế một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã.

Với những kết quả đạt được, thị xã Điện Bàn đã vinh dự là đơn vị đứng đầu toàn tỉnh về chỉ số xếp hạng CCHC năm 2013 và được nhận bằng khen của UBND tỉnh về những thành tích CCHC đã đạt được trong năm 2014.

Có thể nói, công tác cải cách hành chính là yêu cầu thường xuyên của bộ máy chính quyền các cấp, đòi hỏi phải có sự tập trung lãnh đạo, có quyết tâm cao và thực hiện đồng bộ thì mới đem lại kết quả như mong muốn. Trong những năm đến, Đảng bộ và chính quyền thị xã Điện Bàn cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về nội dung CCHC cho nhân dân; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục tập trung triển khai xây dựng quy trình và áp dụng phần mềm một cửa, một cửa liên thông trên các lĩnh vực ở các phường, xã. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất năng lực tốt, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính. Qua đó, tạo nền tảng xây dựng nền hành chính của thị xã vững mạnh, hiện đại, bảo đảm tính thông suốt, toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và chuyên nghiệp, nâng cao trách nhiệm phục vụ công dân, tổ chức và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và xây dựng chính quyền đô thị vào năm 2015.