Văn bản huyện

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 96 items in 5 pages
18-HD/BTGTW 10/11/2016 Về tuyên truyền thực hiện thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Không 02/11/2016 Chuyên đề Hồ Chí Minh toàn khóa 2016-2020
Không 18/10/2016 Chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2016
13-KH/TU 18/10/2016 Kế hoạch của Thị ủy Điện Bàn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách ...
51-KH/TU 14/09/2016 Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong ...
08-HD/BTGTW 19/08/2016 Một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ...
03-KH/TW 25/07/2016 Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
05-CT/TW 15/05/2016 Về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
02/NQ-HĐND 03/07/2013 Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện Điện Bàn Khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016
01 /NQ-HĐND 03/07/2013 Miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện Điện Bàn Khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016
04 /NQ-HĐND 03/07/2013 Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013
05 /NQ-HĐND 03/07/2013 Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012
03 /NQ-HĐND 03/07/2013 Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
06 /NQ-HĐND 03/07/2013 Phê chuẩn bổ sung danh mục dự án đầu tư mới, dự án giãn, giảm đầu tư trong giai đoạn 2012-2015
01/2013/NQ-HĐND 03/07/2013 Về Đề án phát triển giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương loại III, thuỷ lợi hoá đất màu huyện Điện Bàn, giai đoạn 2014-2020
77/2006/QH 11 01/07/2007 Luật thể dục thể thao

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm